Điện Thoại Của Bạn?
Siemens
SGold
Nokia ((Được sử dụng EXP (Darkman) Giấy chứng nhận))
SonyEricsson ((Được sử dụng HALMER giấy chứng nhận))
Giây Phép Cho MIDlets
FILE_SYSTEM - Truy cập vào tập tin hệ thống đọc / ghi
INTERNET - Truy cập Internet
BLUETOOTH - Truyền thông về bluetoot
MEDIA - Quay phim và ghi âm của Midlet
AddressBook - Làm việc với các cuốn sách địa chỉ điện thoại di động
SỰ KIỆN - Làm việc với các tổ chức
Comm - Làm việc với Comfort
PUSHREGISTRY - Tự động chạy các MIDlet kích hoạt
MMS - Gửi MMS
PHONECALL - Gọi các ứng dụng
SMS - gửi và nhận tin nhắn SMS
* Không nên!!
Nhập địa chỉ của tập tin. JAR (URL http://):Copyright © 2012 WAPSEX All rights reserved